Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства ПО ПУСКУ, НАЛАГОДЖЕННЮ, УДОСКОНАЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ «ЛьвівОРГРЕС»
(Місцезнаходження товариства: 79011, м. Львів, вул. Тютюнників, 55, код ЄДРПОУ 00128504)
Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2017 року
(рішення Наглядової ради від 18 лютого 2017 р.)
 
Порядок денний зборів:
 1. Про обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.
 4. Розгляд звіту Генерального директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за березень-грудень 2016р.
 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016р.
 6. Про розподіл прибутків і збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 7. Про визначення розміру дивідендів та порядку їх виплат.
 8. Про зміну організаційно-правової форми ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС».
 9. Про переобрання Ревізійної комісії.
 10. Про переобрання Наглядової ради.
 11. Про внесення змін в Статут.
 12. Про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.
 13. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

Місце проведення зборів – м. Львів, вул. Тютюнників, 55, к. 510 (актова зала). Реєстрація учасників чергових загальних зборів відбудеться 21.04.2017 року з 9:00 год. до 9:45 год (к. 101). Початок роботи зборів о 10 год.

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного, проводиться за адресою підприємства (к.414). Проекти рішень додаються окремо. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: Мандич О.В. Перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах ПАТ«ЛЬВІВОРГРЕС» буде складений на 24.00 год. 17.04.2017 року.

Для реєстрації і участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів також доручення на право управління акціями, оформлене згідно з чинним законодавством.
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2016 р. 2015 р. 2014 р. 2013 р. 2012 р. 2011 р. 2010 р. 2009 р.
Усього активів 9 733 16 335 17 988 19 458 22 529 24 328 18 109 25 477
Основні засоби 1 297 1 807 2 636 3051 3 198 3 298 3 556 3 854
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - - - - -
Запаси 630 337 227 193 2 236 100 160 139
Сумарна дебіторська заборгованість 5 237 8 264 8 863 12 012 9 209 10 470 8 860 11 518
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 122 633 492 1 278 3 058 2 428 3 131 4 844
Нерозподілений прибуток -6 667 -6 091 -3 619 -2 157 -1 151 -1 345 676 1 512
Власний капітал 265 -2 715 243 1 219 3 954 6 082 5 780 7 958
Статутний капітал 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545
Довгострокові зобов'язання 46 157 - - - - - -
Поточні зобов'язання 9 422 18 893 18 227 18 231 18 563 14 642 11 846 16 615
Чистий прибуток (збиток) 265 -2 472 -3 619 -2 157 -1 151 -1 345 676 1 512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909 657 909
Кількість власн. акц., викуп. прот. періоду (шт.) - - - - - - - -
Заг. сум. кошт. витрач. на вик. власн. акц. прот. періоду - - - - - - - -
Чисельність прац. на кінець періоду (осіб) 174 235 230 245 345 388 388 379